บุคลากรประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รายละเอียด
   
  นางภคมน  หงษ์คู
หัวหน้าแผนกวิชาก
 
     
   นางมลิวรรณ  อชวนนท์
ครูประจำแผนก