ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายละเอียด

ฝ่ายวิชาการ

  ปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

     เอกสาร อวท.

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

     ตราวิทยาลัยฯ

     การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ >>ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  และชุุดที่ 3

     คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการ     อาชีวศึกษา

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

    แบบฟอร์มต่างๆ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ