ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายละเอียด

ฝ่ายวิชาการ

กำหนดการปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อม

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยว

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

เอกสาร อวท.

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ตราวิทยาลัยฯ

 การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ >>ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  และชุุดที่ 3