พันธกิจ - อัตลักษณ์

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ 
     มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ

1.ด้านพฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

2.ด้านการจัดการอาชีวศึกษา

3.ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์
“คุณธรรมดี  มีจิตสาธารณะ”
เอกลักษณ์
“บริการสู่ชุมชน”