พันธกิจ - อัตลักษณ์

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ 

    " เป็นเลิศในการจัดการศึกษาวิชาชีพ และงานบริการเพื่อชุมชนและสังคม "

จุดเน้น

    " การเรียนรู้  คู่คุณธรรม "

คำขวัญ 
    “ แหล่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม ล้ำเลิศงานบริการ ”
ปรัชญา
    “ มุ่งจัดการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ ”
อัตลักษณ์
    “ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ”
เอกลักษณ์
    “ บริการดีเป็นที่พึ่งของชุมชน ”
พันธกิจ
    1. จัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนในวิชาชีพที่มีคุณภาพ
    2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม
    3. บริการวิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม
    4. สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    5. บริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและมีความทันสมัย
    6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา