ผู้บริหาร

รายละเอียด
   
  นายสมชาย  นวลใย  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ  
     
 
นางสาวรัชดา  เสพมงคลเลิศ    นายนิกร  กาเลี่ยง
รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฯ,ฝ่ายบริหารทรัพยากร