ประวัติความเป็นมา

รายละเอียด

       วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ  เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา(กองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษาเดิม)กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อวันที่

๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ โดยได้รับความร่วมมือจากท่านพระครูศรีธรรมธัช เจ้าอาวาสวัดพะโคะ

และท่านพระครูจุมพลวรพินิต เจ้าอาวาสวัดชุมพล ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน

เพื่อซื้อที่ดินในตำบลชุมพล  จำนวน ๑๑๖ ไร่มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรมอาชีวศึกษาในขณะนั้น) เพื่อก่อสร้าง“วิทยาลัยการอาชีพสทิงพระ”และเพื่อเป็นสิริมงคล

แก่วิทยาลัยและสนองเจตนารมย์ของผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย

การอาชีพสทิงพระ(นายชาญทนงค์ บุญรักษา)จึงขออนุมติเปลี่ยนชื่อและกระทรวงศึกษาธิการ

และได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น”วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ”เมื่อ ๓ ก.พ.๒๕๔๑ 

และได้เปิดทำการสอนนักเรียนรุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดสอนหลักสูตร ปวช.๒

สาขา คือ สาขาช่างยนต์ และสาขาพณิชยการ