บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

รายละเอียด
       
      นายนฤชัย  ชมภูนุช
หัวหน้าแผนก
   
 
นายมานพ  กาญจนา
ครูประจำแผนก
  นายภานุ ศรีสุวรรณ
ครูประจำแผนก
   นายปฏิพัฒน์  เพ็ชรสังข์
ครูประจำแผนก
นายณัฐนนท์  ธรรมโณ
ครูประจำแผนก