บุคลากรประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

รายละเอียด
       
     นางกาญจนา  อินทสโร
หัวหน้าแผนก
   
นายบุญรัตน์  บุญช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิภาพร  ขวัญสกุล
ครูประจำแผนก

นายสำราญ  ช่างสาน
ครูประจำแผนก

 น.ส.ทักษอร  ไชยหาญ
ครูประจำแผนก
น.ส.กมลวรรณ  วัตตะโร
ครูประจำแผนก