งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา และพัฒนาอาชีพ R-Radio-Network

รายละเอียด
   
  ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์  
  เจ้าหน้าที่งาน  
 
นายศุภกร  เพ็ชรรัตน์   นางอภิญญา  กา๗จนมุณีย์
เจ้าหน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งาน