งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

รายละเอียด
     
  นางภัสสร  แตงวิเชียร  
   หัวหน้างาน  
 
นางภคมน  หงษ์คู นางสาวปภาวี  หวังนุรักษ์  นางชนิภา  อ่อนหวาน
เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน