งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

รายละเอียด
         
     นางภคมน  หงษ์คู    
     หัวหน้างาน     
   
นางปาจรีย์  ทองบริสุทธิ์ น.ส.น้ำทิพย์  มุสิกรังศรี   นายธิติ  สมบัติมาก นางสาวชนัญญา  แสงพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน    เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน