งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียด
           
      นายไพโรจน์  เซ่งเอียง      
      หัวหน้างาน       
           
      นายปฏิพัฒน์  เพ็ชร์สังข์       
          ผู้ช่วยหัวหน้างาน      
 
นายศรายุธ  สุวรรณโณ นางสาวกมลวรรณ  วัตตะโร นายสำราญ  ช่างสาน    นางสาวณปภัช  สุวรรณโณ นายสิทธิชัย  หมวดทองแก้ว นางสาวชนัญญา  แสงพันธ์
ครูที่ปรึกษาองค์การฯ ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาองค์การฯ เจ้าหน้าที่่งาน    เจ้าหน้าที่่งาน เจ้าหน้าที่่งาน เจ้าหน้าที่่งาน