ข้อมูลสถานประกอบการ

รายละเอียด

ข้อมูลสถานประกอบการ ปวส.2 ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2/2565

     1.แผนกวิชาช่างยนต์

     2.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

     3.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

     4.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

     5.แผนกวิชาการตลาด