ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียด

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

การเกษตรกรรม (ที่มา : สนง.เกษตรจังหวัดสงขลา)
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 2,844,291 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.55 (เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 9.57) ของพื้นที่ทั้งหมด (4,621,183 ไร่) มีผู้ประกอบอาชีพการเกษตร จำนวน 155,455 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่
1. ยางพารา
* เนื้อที่ปลูก 1,733,946 ไร่ ผลผลิต 3,590,991 ตัน มูลค่า 122,093 ล้านบาท
* พื้นที่ปลูกทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสิงหนคร, สทิงพระ, ระโนด)
2. ข้าว
* เนื้อที่ปลูก 456,187 ไร่ ผลผลิต 239,583 ตัน มูลค่า 1,019,914,500 บาท
* พื้นที่ปลูกทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสะเดา) แบ่งออกเป็น
-ข้าวนาปี พื้นที่ปลูก 456,187 ไร่ ผลผลิต 194,030 ตัน มูลค่า 814,926,000 บาท พื้นที่ปลูกทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสะเดา)
-ข้าวนาปรัง เนื้อที่ปลูก (ปลูกซ้ำในพื้นที่ปลูกข้าวนาปี) 91,876 ไร่ ผลผลิต 45,553 ไร่ มูลค่า 204,988,500 บาท พื้นที่ปลูกอำเภอระโนด, กระแสสินธุ์, ควนเนียง, รัตภูมิ, บางกล่ำ และ นาทวี ฦ
3. มะพร้าว
* เนื้อที่ปลูก 30,050 ไร่ ผลผลิต 21,039.4 ตัน มูลค่า 54,160,693 บาท

การประมง (ที่มา : สนง.ประมงจังหวัดสงขลา)
จังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย ยาว 154.60 กิโลเมตร และด้านตะวันตกติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ทำให้การประมงเป็นอาชีพที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลาสูงมาก ในปี 2545 มีผลผลิตการประมงสำคัญ ดังนี้
1.ประมงทะเล จำนวนเรือประมง อวนลาก 3,855 ลำ อวนลอย 240 ลำ ประเภทอื่น ๆ 1,250 ลำ ลูกเรือประมง 5,565 คน ปริมาณสัตว์น้ำจากประมงในทะเล 189,130.66 ตัน มูลค่า 2,802,750,350.95 ล้านบาท
2.ประมงน้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 9,245 บ่อ 6,055 ราย พื้นที่ 6.495.25 ไร่ ผลผลิต 3,289.25 ตัน มูลค่า 123,430,500 บาท
3.ประมงน้ำกร่อย
– การเพาะเลี้ยงปลาน้ำกร่อย 5,830 กระชัง 1,533 ราย พื้นที่ 85.2 ไร่ ผลผลิต 918.83 ตัน มูลค่า 82,893,300 บาท แหล่งเพาะเลี้ยงที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอสิงหนคร และควนเนียง
– การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 6,980 บ่อ 22,990 ราย พื้นที่ 20,863.8 ไร่ ผลผลิต 3,389.85 ตัน มูลค่า 130,870,300 บาท แหล่งเพาะเลี้ยงที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอระโนด หาดใหญ่ เทพา ์
4. รวมผลผลิตประมงทุกประเภท (จาก 1-3) จำนวน 193,401.74 ตัน มูลค่า 3,007,978,150.75 ล้านบาท
5. ปริมาณสัตว์น้ำที่ขึ้น ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา มีเรือประมงขึ้นเทียบท่าวันละ 30 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำวันละ 510,854 ตัน มูลค่า รวมทั้งปี 2546 มีปริมาณสัตว์น้ำขึ้นเทียบท่าฯ จำนวน 7,890,860.80 ตัน มูลค่า 32,820,850,435.50 ล้านบาท

การปศุสัตว์ (ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา)
ลักษณะการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่แล้วมีการเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้เสริม ที่มีเลี้ยงเป็นอาชีพกิจการใหญ่มีน้อยมาก จะมีก็เฉพาะของบริษัท การเลี้ยงสัตว์รายย่อยมีกระจายทั่วไปในชนบทแทบทุกครัวเรือน บางครัวเรือนมีสัตว์หลายชนิด สัตว์ที่เลี้ยงส่วนมากมีโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ แพะ แกะ ปัจจุบันมีสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงกันบ้างแล้ว เช่น กวาง นกกระจอกเทศ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งหาอาหารสัตว์ โดยอาศัยหญ้าจากแหล่งธรรมชาติ มีการปลูกหญ้ากันน้อยมาก ด้วยเหตุที่การเลี้ยงสัตว์ยังเลี้ยงแบบเป็นอาชีพเสริมทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างช้า ๆ ในปี 2545-2546 มีเกษตรกรชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม นิยมการเลี้ยงกันมากขึ้น ทั้งแพะพันธุ์นม และพันธุ์เนื้อ โดยมีหนาแน่นในท้องที่อำเภอเทพา,นาทวี,จะนะ และอำเภอรัตภูมิ และการเลี้ยงกระบือส่วนใหญ่แล้วจะเลี้ยงแบบปล่อยฝูง ในพื้นที่พรุ โดยมีมากในอำเภอระโนด ตำบลบ้านขาว มีกระบือประมาณ 1,600 กว่าตัว มีเกษตรกรเลี้ยงประมาณ 70 กว่ารายได้ดังนี้
1) โค มีกลุ่มผู้เลี้ยงโค 5 กลุ่ม สมาชิก 270 ราย จำนวนโค 750 ตัว และจำนวนโคที่เลี้ยงรายย่อย จำนวน 58,549 ตัว รวมทั้งจังหวัดมีโค 59,528 ตัว
2) กระบือ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 211 ราย รวมจำนวนกระบือทั้งจังหวัด 2,290 ตัว
3) สัตว์ปีก จำนวน 2,341 ฟาร์ม จำนวน 1,174,149 ตัว
– ฟาร์มเป็ดไข่ 1,335 ฟาร์ม จำนวน 117,184 ตัว
– ฟาร์มไก่ไข่ 358 ฟาร์ม จำนวน 122,090 ตัว
– ฟาร์มไก่เนื้อ 648 ฟาร์ม จำนวน 934,875 ตัว
4) อื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงนกกระทา จำนวน 41,564 ตัว นกกระจอกเทศ 1,633 ตัว แกะ จำนวน 844 ตัว ห่านจำนวน 702 ตัว

การพาณิชย์และการบริการ
1) การพาณิชย์ (ที่มา : สนง.พาณิชย์จังหวัดสงขลา)
การประกอบธุรกิจการค้าและบริการ มีทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จากสถิติการจดทะเบียน ในปี 2546 ทั้งสิ้นจำนวน 21,863 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2545 จำนวน 2,215 ราย (ร้อยละ 11.2) แยกเป็น การจดทะเบียนพาณิชย์ 14,724 ราย จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 4,424 ราย จดทะเบียนบริษัทจำกัด 2,477 ราย จดทะเบียนประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 58 ราย
2) การบริการ
2.1 ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เซ็นทรัล ไดอาน่า บิ๊กซี ห้างสยามแม็คโคร ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสหาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าโอเดียนหาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าโอเชียน ห้างสรรพสินค้าลีวิวัฒน์สงขลา ห้างสรรพสินค้าพลาซ่า ห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นพลาซ่า ห้างสรรพสินค้าโวค ศูนย์รวมการค้าสันติสุขหาดใหญ่
2.2 โรงแรมที่พัก จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีโรงแรม และเกสเฮาส์ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 165 แห่ง จำนวนห้องพัก 12,190 ห้อง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลา เช่น โรงแรม เจ.บี. โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา โรงแรมเดอะรีเจนซี่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โรงแรมลีกาเดนซ์ โรงแรมกรีนเวิลด์ เป็นต้น
2.3 ภัตตาคารและร้านอาหาร มีภัตตาคาร ร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะอาหารทะเล เช่น ร้านบนเขา บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ร้านนัดพบยูงทอง ร้านไหหว้าเทียน ร้านเจ็ะการ์ ร้านแต้เฮียงอิ้ว ร้านบัวแก้วซีฟูด ร้านพรทิพย์ 2 ร้านนายหวาน เป็นต้น

อ้างอิง..https://san92029202.wordpress.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/